Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez poprzez stronę internatową przez Administratora: . Polityka Prywatności obejmuje następujące strony internetowe: www.gsa.gfo.pl, www.gasp.gfo.pl, www.gla.gfo.pl, www.poradnia.gfo.pl.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze stron Administratora.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Definicje:

I.

 1. Administrator – Gdańskie Szkoły Autonomiczne z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Osiek 11/12. Telefon: +48 58 305 80 61. Adres e-mali: gsa@gfo.pl.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną www.gsa.gfo.pl.
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Dane osobowe zbierane na stronie internetowej

 1. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: jaroslaw@gfo.pl.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników, takie jak:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer telefon
  3. Adres e-mail
  4. Adres korespondencji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.
 4. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania min. obsługi marketingowej, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej, doradczej, sprzedaży biletów wstępu.
 5. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.
 6. Poprzez stronę internetową może nastąpić przekierowanie na inną stronę internetową, zarządzaną przez innego Administratora (sprzedaż biletów). Administrator nie odpowiadają za przetwarzane danych osobowych poprzez inne strony internetowe. Przy każdej nowej wizycie użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  2. organizacji konferencji naukowych,
  3. przygotowania imprez kulturalnych na terenie Gdańskich Szkół Autonomicznych,
  4. prowadzenia rekrutacji (szkolnej oraz pracowniczej);
  5. tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;
  6. wysyłanie treści związanych z funkcjonowaniem szkół/marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;
  7. odpowiedzi za wiadomości użytkowników serwisu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

IV. Zasady i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno/gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa lub realizacją celu przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie.
 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

V. Przesyłanie danych osobowych poza granice UE

Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określne w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem bądź IOD.

VI. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VII. Działalność na portalach społecznościowych

 1. Administrator jest właścicielem kont na portalach społecznościowych:
  1. Facebook
  2. YouTube
 2. Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności edukacyjnej. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem jak i innymi użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora.
 3. Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook.
 4. Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora.
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora testu.
 6. Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych mają na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione.
 7. Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.
 1. Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:
  1. nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:
 1. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
 2. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
  1. nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
  2. nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;
  3. z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  4. nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
  5. nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
  6. nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
  7. nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
  8. nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
  9. nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.
 1. Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:
  1. treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;
  2. regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
  3. są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
  4. treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz
  5. odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.
 2. Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:
  1. szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;
  2. obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;
  3. niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;
  4. o charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób.

Będą niezwłocznie kasowane.

 1. Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

VIII. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IX. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

X. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zobacz, jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

XI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji treści Polityki prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.
 4. W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  2. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  3. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
  4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),
  5. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  6. RODO